Zubenelgenubi 發表於 2011-7-31 12:46:17

很多ufo可以说几​乎都不是外星人的

如果啲UFO似足大家睇開嘅飛碟咁樣,十足UFO味嘅,​都近乎百分百肯定係地球人嘅創作。只有啲咁蠢嘅文化先當​呢啲係外太空飛埋籬嘅外星人宇宙航行器。
http://www.facebook.com/video/video.php?v=125074890876953

Zubenelgenubi 發表於 2011-8-4 19:40:28

鏗鏘集 : UFO
http://www.facebook.com/video/video.php?v=149446398439802

Zubenelgenubi 發表於 2011-10-1 17:11:41

http://www.youtube.com/watch?v=7FYvLjkALJ0
頁: [1]
查看完整版本: 很多ufo可以说几​乎都不是外星人的